ZEMLJIŠKA POLITIKA
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ
NUSZ skupaj z občinskim prostorskim načrtom tvori najmočnejše orodje občine pri kreiranju prostorske politike. Pomemben je iz vsaj dveh razlogov: kot prvo predstavlja najvišji lastni prihodek lokalne skupnosti. Kot drugo pa predstavlja inštrument, s katerim lahko občina vodi zemljiško politiko, saj ravno skozi višino NUSZ-ja, njegovimi korekcijami in olajšavami spodbuja ali bremeni oziroma zadržuje različne investitorje pri njihovih namerah. NUSZ se določi z občinskim odlokom, ki predstavlja temelj njegovega obstoja. Vrši se preko vzpostavljene evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki temeljita na ustreznih programskih orodjih.

Davek na nepremičnine
Po sodbi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo zakonsko materijo davka na nepremičnine, je potrebno pripraviti nove modele tovrstne davčne obremenitve. Lokalne skupnosti v tem delu predstavljajo pomembnega partnerja državi pri pripravi zakonodaje. Izkušnje, ki so jih imele lokalne skupnosti z uveljavitvijo navedene davčne obremenitve so nenadomestljive. Tekom postopka uveljavitve zakonodaje je bila izkazana množica neskladij in neurejenih evidenc. Te evidence so v pristojnosti ali države ali pa so v zakonski pristojnosti lokalnih skupnosti. Prav za slednje je pomembno, da občine prevzamejo odgovornost in jih vzpostavijo z vsebino ter na način, ki ne bo dopuščal dvoma o njihovi ustreznosti, strokovnosti oziroma zakonitosti.

Naše podjetje občinam svetuje in izvaja opravila na celotnem spektru obravnavane problematike. Naročniku lahko pripravimo finančno, pravno in prostorsko analizo obstoječega pravnega predpisa. Preverimo ustreznost obstoječe evidence NUSZ ter izvedemo redne letne posodobitve evidenc, ki vključujejo tudi končno usklajevanje s pristojnim davčnim uradom. Naročniku lahko ponudimo tudi sodelovanje na način skupnega vzdrževanja evidence NUSZ. V ta namen naročniku dobavimo ustrezno programsko opremo za samostojni vnos potrebnih sprememb.
Na področju uveljavitve davščin na nepremičnine naročnikom svetujemo kako optimizirati predvidene dajatve, hkrati pa po naročilu lokalnih skupnosti vzpostavljamo potrebne evidence, ki obvezno preko javnih razgrnitev vključujejo zainteresirano javnost. Tako lahko naročniku vzpostavimo evidenco zemljišč za gradnjo stavb, preverimo ustreznost podatkov obstoječe lastnine, preverimo ter uskladimo status javnega dobra.