Določitev zemljišč pod kategoriziranimi občinskimi cestami
OBČINA TRZIN
Naročnik: Občina Trzin

Uvedba davka na nepremičnine povzroča velike nevšečnosti lokalnim skupnostim, saj zakonodaja določa, da se davek ne odmerja od gospodarske javne infrastrukture, katero med drugim predstavljajo občinske ceste. Ker pa le teh slovenske občine nimajo v celoti lastniško oziroma zemljiško-katastrsko urejenih, je potrebno zemljišča, preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste določiti z uporabo avtomatiziranega postopka, kateri vključuje tudi ročno kontrolo poteka posamezne občinske ceste. Končni produkt predstavlja sloj zemljiških parcel oziroma njihovih delov, za katere davek na nepremičnine ne bo obračunan.

Občina Trzin predstavlja primer občine, kjer je tovrstna problematika zaradi različnih dejavnikov zelo dobro urejena.