Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Postojna in njeno posredovanje na DURS
OBČINA POSTOJNA
Naročnik: Občina Postojna

Občina Postojna vodi in vzdržuje evidenco zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč. V ta namen je bila Občini dobavljena informacijska rešitev, ki omogoča neposredni vnos sprememb v evidenco NUSZ, ki so poledica sprememb podatkov v geodetskih evidencah, pritožb zavezancev, nadomeščanja pokojnih oseb, ipd. S pomočjo navedene rešitve, katera predstavlja lastni produkt podjetja, Občina večino potrebnih del opravi samostojno.

Pred samo odmero NUSZ za tekoče leto, so bili podatki, ki jih je tekom leta vnesla Občina obdelani, dopolnjeni in posodobljeni ter posredovani pristojnemu davčnemu uradu v prevzem in odmero nadomestila. Pred samim tiskom položnic so bili podatki z davčnim uradom medsebojno preverjeni ter usklajeni, zaradi preprečitve kasnejših potencialnih pritožb zavezancev za plačilo NUSZ.