Priprava projektne dokumentacije za pridobitev soglasja Direkcije RS za ceste na predloge priključkov na državne ceste
OBČINA POSTOJNA
Naročnik: Občina Postojna

Občina Postojna je v letu 2014 dopolnila kategorizacijo občinskih cest na način vključitve dodatnih cest oziroma razširitve obstoječega občinskega prometnega omrežja. Posamezne od predlaganih cest se priključujejo neposredno na državno prometno omrežja, zato je dolžnost Občine, da zanje pripravi elaborat priključka, kateri obravnava vse vidike priključevanja ceste v smislu zagotavljanja prometne varnosti.

Elaborat priključka predstavlja projektno dokumentacijo, za katero je potreben vpis v imenik odgovornih projektantov, katerega vodi IZS.