Vzpostavitev evidence zemljišč za gradnjo stavb na območju občine Lukovica in posredovanje v REN na GURS
OBČINA LUKOVICA
Naročnik: Občina Lukovica

Evidenca zemljišč za gradnjo stavb je osnovna evidenca zemljiških parcel, ki določi, katere so najbolj primerne za pozidavo. Tako določene parcele so tudi predmet posebne obdavčitve. V okviru obstoječega NUSZ ali v okviru predvidenega davka na nepremičnine.

Vzpostavljena evidenca zemljišč za gradnjo stavb vsebuje zemljiške parcele, ki so komunalno opremljene, na njih ni izključujočih pogojev gradnje, katere bi določal izvedbeni akt oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture ter so zaradi svoje geolokacije atraktivne za pozidavo.