Vzpostavitev evidence zemljišč v lasti občine na območju občine Dobrova – Polhov Gradec
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
Naročnik: OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC


Občina Dobrova - Polhov Gradec ima v lasti ali solasti večje število zemljišč in stavb na njih. Te nepremičnine se v uradnih evidencah vodijo pod nazivi različnih lastnikov oziroma upravljavcev.

Namen projekta je bil ugotoviti dejansko stanje nepremičnin v lasti oz. solasti Občine preko vpogleda v evidence zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige, občinskih evidenc in evidenc drugih oseb javnega prava, ki sodijo pod okrilje Občine ter vzpostavitev evidence nepremičnin in evidence upravljavcev občinskih nepremičnin.

Končni produkt predstavlja evidenca, ki na vnaprej določen dan tvori evidentirano lastnino Občine. Tako vzpostavljena evidenca predstavlja osnovo za nadaljnje analize in izvedbo sprememb, na podlagi katerih se stanje evidence skozi časovno obdobje izboljšuje.

Evidenca občinske lastnine se vodi in ureja v posebej za ta namen razviti spletni aplikaciji.