Vzpostavitev evidence zemljišč za gradnjo stavb na območju občine Dobrova – Polhov Gradec in posredovanje v REN na GURS
OBČINA DOBROVA – POLHOV GRADEC
Naročnik: Občina Dobrova – Polhov Gradec

Občina Dobrova - Polhov Gradec se je za potrebe načrtovanja svojega prostorskega razvoja odločila izdelati evidenco zemljišč za gradnjo stavb, ki razkriva proste kapacitete na območju stavbnih zemljišč. Evidenca zemljišč za gradnjo stavb je bila pripravljena kot strokovna podlaga za spremembo OPN.

Način določitve zemljišč za gradnjo stavb je določen v Pravilniku o določanju zemljišč za gradnjo stavb. Ta pravilnik zemljišča za gradnjo stavb opredeljuje kot tista stavbna zemljišča, določena v občinskem prostorskem načrtu, oziroma stavbna zemljišča v okviru območij, določenih v prostorskih sestavinah dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin, na katerih je gradnja stavb dejansko možna oziroma dopustna in jih določi občina.

Iz vzpostavljene evidence zemljišč za gradnjo stavb je Občina lahko razbrala število prostih kapacitet za gradnjo stavb ter se s pomočjo tega lažje odločala glede širjenja območja stavbnih zemljišč pri sprejemanju novih občinskih prostorskih aktov.