KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Dejavnost komunalnega gospodarstva zajema širok spekter različnih opravil in dejavnosti, katerim je skupno, da temeljijo na pojmih kot so »gospodarska javna služba« oziroma »gospodarska javna infrastruktura«. Komunalno gospodarstvo tako predstavlja skupek gospodarskih javnih služb (obveznih in izbirnih), ki delujejo na državni oziroma lokalni ravni ter izvajajo okoljsko, prometno, energetsko. dejavnost. Na lokalni ravni tovrstne službe zagotavljajo oskrbo s pitno vodo, odvod in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, pokopališko dejavnost, skrb za občinske ceste, urejanje parkov, zelenic, javnih površin in skrb za javno razsvetljavo.

Programi opremljanja/komunalni prispevek
Programi opremljanja stavbnih zemljišč predstavljajo strokovno podlago za izračun komunalnega prispevka. Komunalni prispevek je prispevek, ki ga investitor plača občini v zameno za pridobitev pravice do uporabe obstoječe ali predvidene komunalne opreme. Torej ne gre za davek, temveč za dajatev z namenom pridobitve protidajatve s strani občine. Program opremljanja je lahko predmet posamezne investicije, ki poseže na komunalno neopremljeno območje oziroma je predmet celotnega območja občine.

Pogodba o opremljanju
Pogodba o opremljanju predstavlja možnost, da zasebni investitor samostojno zagotovi potrebno komunalno opremo in tako tudi pospeši potek predvidene investicije. Tovrstna možnost se uporablja kadar zasebni investitor želi funkcionalno zapolniti posamezno območje urejanja, kjer pa komunalna oprema še ni vzpostavljena. Tovrstni način vzpostavitve komunalne opreme predstavlja prakso v praktično vseh primerih gradnje kompleksne pozidave na neopremljenih območjih v zadnjem desetletju.

Kategorizacija občinskih cest
Občinske ceste predstavljajo grajeno javno dobro lokalnega pomena, kar pomeni, da so pod enakimi pogoji namenjene vsem ter da niso predmet pravnega prometa. Kategorizacijo občinskih cest potrdi občinski svet z odlokom. Dolžnost običnske uprave je, da predhodno pripravi evidenco tovrstnih cest, jo uskladi z določili zakonodaje ter zanjo pridobi tudi predhodno soglasje Direkcije RS za ceste. Tako pripravljena in sprejeta evidenca občinskih cest predstavlja občinsko cestno omrežje, ki je namenjeno javnemu prometu - občinsko omrežje kategoriziranih javnih cest.

Analiza občinske lastnine
Aktualno problematiko slovenskih občin predstavlja neurejena lastnina, ki se kaže v neusklajenih evidencah zemljiškega katastra, katastra stavb in zemljiške knjige kot treh glavnih evidenc, ki prikazujejo parcele, stavbe in njihove lastnike. Posledično se tovrstno neskladje odraža kot težava pri kategorizaciji občinskih cest, neusklajenem statusu javnega dobra, težavah pri pridobivanju služnosti, dodatnem finančnem bremenu, kot posledica davščin na lastništvo nepremičnin ipd. Za delovanje lokalne skupnosti so nujne urejene evidence lastnih nepremičnin – tako parcel kot stavb na njih.

Komunalni katastri
Komunalni katastri se delijo na upravljavske in zbirne, od katerih s prvimi upravlja upravljavec infrastrukture, drugi pa so namenjeni širši javnosti in se zbirajo ter vzdržujejo kot zbirni katastri pod okriljem Geodetske uprave RS. Kot občinski katastri se razumejo predvsem kataster občinskih cest, kataster vodovoda in kanalizacije, kataster javne razsvetljave, kataster javnih, zelenih, prometnih in podobnih površin. Katastri telekomunikacijskih vodov so vodeni prek zasebnjih podjetij.

Naše podjetje za naročnika izvaja vsa opravila iz področja komunalnega gospodarstva. Pripravimo in za naročnika zagovarjamo programe opremljanja stavbnih zemljišč, pripravimo pogodbo o opremljanju ter se v imenu naročnika zanj pogajamo. Vzpostavimo evidence kategorizacije cest, uredimo občinsko BCP, izdelamo in na Geodetsko upravo RS posredujemo zbirne katastra infrastrukture. Pripravimo raznovrstna kartografska gradiva, ki vključujejo tako strokovne rešitve, kot tudi izgled končnega produkta ipd.